Регистрация по програма Еразъм

С цел да улесни студентите си, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" им предоставя възможност да се регистрират по програма Еразъм изцяло онлайн. Благодарение на онлайн системата, студентите могат да се регистрират в удобно за тях време и място.

Вход

Програма Еразъм

Програма ЕРАЗЪМ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който период е строго регламентиран от Европейската комисия в рамките на минимум 3 и максимум 12 календарни месеца за една академична година. Програма ЕРАЗЪМ е изключително привлекателна за студентите от ЕС и асоцираните към него държави, главно поради следните две причини:
1. Осигурява достъп до други европейски висши образователни системи, без заплащането на академични такси и при условията на пълно академично признаване на периода на обучение в приемащата европейска институция.
2. Създава условия за културен и социален досег и съпричастност по време на периода на престой в приемащите европейски държави.
За периода на обучение в европейските висши училища по програма ЕРАЗЪМ студентите не заплащат:

 • Академична такса за обучение
 • Такса за регистрация в приемащата институция
 • Такса за полагане на изпити
 • Такса за достъп до лаборатории
 • Такса за ползване на библиотеки

Условия за кандидатстване

Право на участие в секторна програма „Еразъм” имат:

 • Студенти и преподаватели в системата на висшето образование.
 • Висши училища.
 • Преподаватели, обучители и друг персонал на висшите училища.
 • Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации
 • Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд.
 • Публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище.
 • Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на Ученето през целия живот.
 • Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране.

Университетска Харта „Еразъм”

За да участват в секторна програма „Еразъм”, висшите образователни институции следва задължително да притежават Университетска Харта „Еразъм”, която се издава от Европейската комисия въз основа на специално публикувана от нея ежегодна Покана за подаване на предложения.