Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма ERASMUS+ за учебната 2016/2017 г.

Кандидатстването и изборът на студенти и докторанти през 2016 г. ще се извърши чрез електронната платформа http://erasmus.uni-sofia.bg (бутон „Регистрирай се сега“). За достъп до системата студентът / докторантът вписва потребителското си име и парола, които ползва от СУСИ.

Системата ще бъде отворена на 02 март 2016 г. и ще бъде затворена автоматично на 14.03.2016 г. в 12.00 ч.

Общата информационна среща за студенти / докторанти за разясняване на програма „Еразъм+“ ще се състои на 02.03.2016 г. (сряда), 14-16 ч., Аула Магна, Ректорат.

КРИТЕРИИ за допустимост и селекция на студенти и докторанти по програма „Еразъм+“

1. Кандидатите трябва да са студенти, които към момента на кандидатстване са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.

2. Студенти, които преди началото на мобилността с цел обучение имат успешно завършени първи два семестъра на следването си в ОКС „Бакалавър“. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в Еразъм+ с цел обучение.

3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет.

4. Да отговарят на изискването – всеки кандидат има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС – бакалавър, магистър, докторант. За специалности, завършващи с присъждане на магистърска степен (напр. Право и Медицина) е допустима мобилност с продължителност до 24 месеца. Продължителността на мобилността зависи и от срока, посочен в договора с приемащия университет.

5. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани (през месец февруари 2016 г.) магистри се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити.

6. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма Еразъм+.

7. Студентите и докторантите, които желаят да участват в програма Еразъм +, трябва да имат студентски права към момента на кандидатстване и за цялостния период на мобилността през академичната 2016-2017 г.

Индивидуални грантове (в евро) за студентска мобилност с цел обучение за академичната 2016-2017 година

Приемаща държава месечна ставка

(в евро)

Група 1 Дания, Ирландия, Франция, Италия,Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн,Норвегия 500
Група 2 Белгия, Чехия, Германия, Гърция,Испания, Хърватска, Кипър,Люксембург, Холандия, Португалия,Словения, Исландия, Турция 500
Група 3 Естония, Латвия, Литва, Унгария,Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония 450