Конкурси

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Академичнa годинa 2019/2020

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Проектът предоставя възможност за обучение на студенти и докторанти от Софийския университет в университет-партньор по Програма „Еразъм+“ в партнираща държава. Обучението може да се проведе през летния семестър на 2019/20 година.

Това е прекрасна възможност да придобиете международен академичен опит, да усъвършенствате езиковите си знания, да се запознаете с културите на различни държави.

Кандидатите, одобрени за мобилност, са освободени от заплащане на такса за обучение в приемащия университет, като за периода на техния престой в чужбина заплащат таксата за обучение в СУ, в случай че се дължи такава.

В таблиците с мобилностите ще откриете подробна информация за свободните места, продължителността, финансирането, изискванията за ниво на владеене на езика на обучението. Свободните места са публикувани по факултети и конкретни области на знание.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Вие можете да кандидатствате за мобилност, ако:
1. Сте записан/зачислен в СУ за получаване на степен Бакалавър, Магистър или Доктор в редовна, задочна, дистанционна или самостоятелна форма на обучение и имате студентски права към момента на кандидатстване за мобилност и за целия период на мобилността.

2. Сте студент/докторант в някой от следните факултети: ФФ, ФКНФ, ФМИ, ФП, ФСлФ, ГГФ, ИФ, СтФ и Вашата област на знание отговаря на изискванията, посочени в таблиците със свободните места по факултети.

3. Ако се обучавате в степен Бакалавър, имате завършени минимум 2 семестъра към момента на кандидатстване за мобилност. При степен Магистър и Доктор могат да кандидатстват и новозаписани студенти.
Студентите с 5 годишен срок на обучение (напр. Право) трябва да имат завършени минимум 2 семестъра от следването си до момента на кандидатстване за мобилност.

4. Имате минимален успех Много добър (4.50) от обучението в СУ до момента на кандидатстване за мобилност
Успехът се изчислява:

  • за бакалаври и магистри – средният успех до момента на кандидатстването за мобилността;
  • за новозаписани магистри – успехът, с който сте приет/а в съответната магистърска програма (приравнен по скала от 2 до 6);
  • за докторанти – средният успех от приемните изпити/ докторантските минимуми.

5. Имате езикови компетенции, отговарящи на изискванията за обучение на приемащия университет (посочени в таблиците със свободните места). Кандидатите трябва да владеят задължително език 1. Владеенето на език 2 е препоръчително и ще се счита за предимство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и с цел практика.

Важно: Общата продължителност на мобилността с цел обучение и с цел практика по Програма Еразъм, Еразмус Мундус и Еразъм+ не може да надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен.

Пример: Студент в ОКС Бакалавър, който до момента е участвал в мобилност с цел обучение и/или практика с продължителност 6 месеца, може да кандидатства отново за мобилност с цел обучение за макс. 6 месеца. При специалности, които приключват с присъждане на ОКС Магистър (напр. Право, Медицина), общата допустима продължителност е до 24 месеца.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА МОБИЛНОСТТА е посочена в таблиците със свободните места за съответния факултет.

ФИНАНСИРАНЕ
За периода на мобилността ще получите финансова помощ под формата на индивидуален месечен грант и грант за път (двупосочно).

МЕСЕЧЕН ГРАНТ:

700 евро (за Албания, Бразилия, Виетнам, Грузия, Израел, Мароко, Мексико, Русия, Сърбия, Украйна, Япония)

ГРАНТ ЗА ПЪТ:

  • 180 евро за Албания, Сърбия;
  • 275 евро за Грузия, Израел, Русия, Украйна;
  • 360 евро за Мароко;
  • 1500 евро за Бразилия, Виетнам, Мексико, Япония.

Одобрените кандидати могат да получават финансиране и от други източници, различни от европейските фондове. За периода на мобилността имате право да кандидатствате и да получавате стипендия от СУ.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление, попълнено електронно – Образец 1
2. CV (на английски език)
3. Документ за удостоверяване на успеха към момента на кандидатстване за мобилност и удостоверяване на студентския статус:

  • за бакалаври и магистри: уверение с посочен среден успех от всички изпити до момента на кандидатстването (оригинал) и посочена първа дата или месец/година на държавен изпит или защита на дипломна работа/магистърска теза по учебен план (издава се от отдел „Студенти“);
  • за новозаписани магистри: уверение с посочен среден успех от приемните изпити за магистърската програма (оригинал) – приравнен по скала от 2 до 6 и посочена първа дата на държавен изпит или защита на дипломна работа/магистърска теза по учебен план (издава се от отдел „Студенти“);
  • за докторанти: документ, удостоверяващ средния успех от приемните изпити/докторантски минимуми (копие) и копие от заповедта за зачисляване и за удължаване срока на докторантурата (ако има такова).

6. Документ/и за ниво на езикова компетентност, съгл. изискванията от таблиците със свободните места
7. Мотивационно писмо, в което са посочени Вашите мотиви за кандидатстване за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+”. В случай че кандидатствате за 2 университета, моля да обосновете и двете желания. (на англ. език, 1 стандартна страница)

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Документите трябва да бъдат подредени в папка и в реда, посочен по-горе.

Кандидатурите се подават в отдел „Международно сътрудничество“ на адрес:

Ректорат, етаж 1, стая 5

всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 часа.

Краен срок: 11 ноември 2019 г., 17:00 часа

Селекцията ще бъде извършена по документи. Класирането се извършва на база средния успех, степента на владеене на чуждия език, степента на съответствие на специалността на студента с областта на знание, посочена в таблиците, мотивацията.

В случай че кандидатите, които отговарят на всички условия, са повече от броя свободни места приоритетно ще бъдат одобрени кандидати, които никога не са участвали или са участвали по-малко пъти в програма „Еразъм“ или „Еразъм+“.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА
Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на уеб-сайта на програма Еразъм+ (https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su) на 15 ноември 2019 г., в 17:00 часа.

В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.

За контакти:
Татяна Цанева, отдел „Международно сътрудничество“
Ректорат, ет. 1, стая 15 А, тел.: 02/ 9308416

Изтегли поканата в pdf формат.