2. Мобилност между програмни и партниращи страни (КД107)

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява свободни места за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ в страни извън ЕС по одобрен Проект № 2017-1-BG01-KA107-036050 – „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академични години 2017 – 2019 г.

Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 78 студентски и 94 преподавателски мобилности, с общ бюджет 507 140 евро. Мобилностите са предвидени по договори на 9 факултета от СУ (Биологически факултет, Философски факултет, Факултет по класически и нови филологии, Факултет по математика и информатика, Факултет по славянски филологии, Геолого-географски факултет, Исторически факултет, Стопански факултет и Юридически факултет) с 27 университети-партньори от 19 държави извън Европейския съюз.

Указания за кандидатстване

Документи за кандидатстване

 

Пояснения към кандидатите при участие в конкурса:

– До 5 календарни дни след приключване на селекцията, всеки одобрен студент/докторант трябва да се свърже с Международен отдел на СУ, като предостави копие от валиден международен паспорт (паспортът трябва да е валиден минимум 6 месеца след приключване на периода на мобилността, според изискванията на МВнР);

– Всеки студент/докторант е длъжен преди заминаване да си направи медицинска застраховка за целия период на мобилността. Ако приемащият университет има специфични изисквания студентът/докторантът трябва да се съобрази с тях.

– След одобрение всеки студент/докторант следва да кандидатства за виза за целия период на мобилността; за Сърбия не се изисква виза. Допълнителна информация ще бъде предоставена от съответния координатор в Международен отдел на СУ.

За допълнителна информация, моля да се обърнете към отдел „Международно сътрудничество“.