Мобилност между програмни и партниращи страни

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява свободни места за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ в страни извън ЕС по одобрен Проект № 2017-1-BG01-KA107-036050 – „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академични години 2017 – 2019 г.

Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 78 студентски и 94 преподавателски мобилности, с общ бюджет 507 140 евро. Мобилностите са предвидени по договори на 9 факултета от СУ (Биологически факултет, Философски факултет, Факултет по класически и нови филологии, Факултет по математика и информатика, Факултет по славянски филологии, Геолого-географски факултет, Исторически факултет, Стопански факултет и Юридически факултет) с 27 университети-партньори от 19 държави извън Европейския съюз.

По-подробна информация за свободните места по факултети, приемащи университети, период на мобилностите и грантове може да намерите в приложените таблици:

Таблиците със свободните места ще бъдат актуализирани регулярно.

Указания за кандидатстване

Документи за кандидатстване

 

Пояснения към факултетните/катедрените координатори при организиране на конкурси:

Всеки факултет следва да публикува конкурс/и за селекция на студенти/докторанти за свободните места. Обявата трябва да бъде публикувана на видно място на:

  • Сайта на факултета – задължително
  • Сайта на програма „Еразъм+“ на СУ – задължително
  • Информационни табла във факултета – препоръчително
  • Сайта на катедрата – препоръчително
  • Социални мрежи – препоръчително
  • Студентски съвет https://www.facebook.com/StudentskisavetSU/ – препоръчително
  • Други информационни и комуникационни канали – препоръчително

Необходимо е конкурсът да бъде публикуван за срок мин. 3 седмици. Всеки факултет е необходимо да обяви следващ конкурс за избор на кандидати за даден приемащ университет, ако на предходния конкурс не са заети всички свободни места. В случай че до последния краен срок (т.е. срокът за кандидатстване за летен семестър на 2018/2019 г., посочен в таблиците) факултетът не е избрал кандидат/кандидати за дадена/и мобилност/и, Международен отдел служебно ще насочи местата към друг факултет. Новият факултет е необходимо да следва същата процедура като срокът за обявата може да бъде по-кратък, но не по-кратък от 10 работни дни.

В случай че последният краен срок е през неучебен период или непосредствено в началото на академичната година, препоръчваме конкурсът да бъде публикуван и проведен достатъчно рано, за да достигне информацията до максимален брой студенти. (Например: ако крайният срок е 15.08., конкурсът е добре да бъде проведен по време на летния семестър).

Протоколите от селекцията трябва да стигнат до Международен отдел най-късно до 5 календарни дни след провеждане на конкурса за мобилност, изпратени чрез деловодството на СУ, но не по-късно от посочения в таблицата краен срок. За дата на пристигане ще се счита датата на входиране в деловодството.

В изпращащия факултет трябва да се съхранява за срок от 5 години цялата придружаваща конкурса документация (протокол от проведената селекция и апликационни документи на кандидатите).

 

Пояснения към кандидатите при участие в конкурса:

– До 5 календарни дни след приключване на селекцията, всеки одобрен студент/докторант трябва да се свърже с Международен отдел на СУ, като предостави копие от валиден международен паспорт (паспортът трябва да е валиден минимум 6 месеца след приключване на периода на мобилността, според изискванията на МВнР);

– Всеки студент/докторант е длъжен преди заминаване да си направи медицинска застраховка за целия период на мобилността. Ако приемащият университет има специфични изисквания студентът/докторантът трябва да се съобрази с тях.

– След одобрение всеки студент/докторант следва да кандидатства за виза за целия период на мобилността; за Сърбия не се изисква виза. Допълнителна информация ще бъде предоставена от съответния координатор в Международен отдел на СУ.

За допълнителна информация, моля да се обърнете към отдел „Международна дейност и протокол“.