ECTS

ECTS – Европейска система за трансфер и натрупване на кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) подпомага изготвянето, описанието и осъществяването на програми за обучение и присъждането на квалификации в областта на висшето образование. Използването на ECTS в съчетание с ориентирани към резултатите квалификационни рамки води до по-голяма прозрачност на програмите за обучение и улеснява признаването на квалификациите.

ECTS позволява да се сравнява висшето образование в Европа и по този начин повишава прозрачността на преподаването и ученето в тази сфера и улеснява признаването на обучението. Системата подпомага изготвянето на учебни програми и гарантирането на качеството и дава възможност за трансфер на образователен опит между различни институции. Освен това се увеличава мобилността на студентите и се осигуряват по-гъвкави начини за получаване на образователна степен.

ECTS е тясно свързана с модернизирането на висшето образование в Европа. По-конкретно, тя е основен инструмент в рамките на Болонския процес, който има за цел да се повиши съвместимостта между националните системи.

Участващите институции публикуват в интернет своите каталози с курсове, включително подробни описания на учебните програми, модулите, университетските разпоредби и услугите, предлагани на студентите.

Описанията на курсовете включват резултатите от обучението (т.е. какво се очаква да знаят, да разбират и да могат да правят студентите) и натовареност (т.е. времето, което обикновено е необходимо за постигане на тези резултати). Всички резултати от обучението се изразяват под формата на кредити, като натовареността на студентите варира от 1500 до 1800 часа на академична година, а 1 кредит обикновено съответства на 25 — 30 часа работа.

Основните принципи, на които се основава функционирането на ECTS са следните:

  • Кредити се присъждат на учебните курсове съгласно правилото, че обучението в рамките на една пълна академична година носи 60 кредита;
  • Висшите училища изготвят информационен пакет, съдържащ данни за целия спектър от учебни курсове, до които студентите имат достъп и в който е точно посочена кредитната равностойност на всеки курс;
  • Необходимо е да се сключи “тристранно споразумение за обучение” (Learning Agreement), което се подписва преди началото на периода на обучение в чуждестранна висша образователна институция от изпращащото висше училище, приемащото висше училище и студента, в което се определя индивидуалната програма за обучение на студента в чужбина;
  • Приемащата институция издава на студентите административна справка за всички курсове, които те са завършили в чужбина, в която са посочени наименованията на успешно завършените курсове и кредитите, които всеки от тях носи;
  • Изпращащата институция признава кредитите, получени от студента за обучението му в чуждестранните висши училища на принципа, че кредитите, получени за успешно завършени курсове в чужбина заместват кредитите, които студентът би получил от изпращащата институция за аналогичен период на обучение.