Вече сте избран?

УВАЖАЕМИ ЕРАЗЪМ СТУДЕНТИ, МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ В ИНСТРУКЦИИТЕ!

С цел улесняване на комуникацията между Вас и координаторите от отдел „Международна дейност и протокол“ на СУ, както и с координаторите от приемащия университет, моля да следите редовно електронната си поща за информация, касаеща Вашата мобилност. В случай че използвате имейл, различен от посочения в платформата за кандидатстване на СУ, моля да уведомите своевременно Вашия координатор в Международен отдел.

Моля, обърнете внимание на академичната година година, през която осъществявате своята Еразъм мобилност, и следвайте насоките, отнасящи се до съответната учебна година!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2020/2021 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА – ИЗБРАНИ ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ 2020 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2020/2021 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА – ИЗБРАНИ ПРЕЗ М. МАРТ 2020 г.