Обучение

Програма “Еразъм+” предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който период е строго регламентиран от Европейската комисия в рамките на минимум 3 и максимум 10 календарни месеца за една академична година. Програма “Еразъм+” е изключително привлекателна за студентите от ЕС и асоцираните към него държави, главно поради следните две причини:

1. Осигурява достъп до други европейски висши образователни системи, без заплащането на академични такси и при условията на пълно академично признаване на периода на обучение в приемащата европейска институция.

2. Създава условия за културен и социален досег и съпричастност по време на периода на престой в приемащите европейски държави.

За периода на обучение в европейските висши училища по Програма “Еразъм+” студентите не заплащат:

  • Академична такса за обучение
  • Такса за регистрация в приемащата институция
  • Такса за полагане на изпити
  • Такса за достъп до лаборатории
  • Такса за ползване на библиотеки

В приемащото висше училище могат да се събират малки такси за осигуровки, студентски съюзи, ползването на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.), на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащата институция. Изплащането на националните стипендии или заеми на “Еразъм+” студентите се запазва по време на престоя им в чужбина.

Изпращащата българска институция следва да гарантира пълно признаване на престоя на обучение на своите Еразъм студенти в европейските висши училища. Това се осъществява чрез Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/, чрез която натовареността на студента в учебния процес се измерва с кредити. Получените по време на обучението в европейските институции кредити се признават напълно от изпращащата българска институция.

Преди заминаването, на студентите се осигурява:

  • Студентска Харта “Еразъм”, в която са описани техните права и задължения във връзка с обучението им извън страната;

  • “Договор за обучение”(Learning Agreement), който описва учебната програма по време на мобилността и, която е одобрена от студента, изпращащ и приемащ университет.

  • Он-лайн езикова оценка (online language test) онлайн езиков курс на Вашия основен език на обучение в чужбина (ако е наличен) или втория език според интер-институционалното споразумение.

  • В края на престоя, приемащият университет предоставя на студента и изпращащия университет академична справка, потвърждаваща изпълнението и резултатите на съгласуваната програма. Изпращащия университет следва да признае напълно успешно завършените, упоменати в споразумението дейности от периода на мобилността.