Вашите права

След като сте избрани за мобилност с цел обучение или практика по Програма “Еразъм+”, Вие имате право да получите съдействие от страна на изпращащата и премащата институция и информация за организацията на образователните степени или работата в приемащата институция, осигуряването на виза, получаването на застраховка, намирането на жилище и други административни процедури.

Преди осъществяване на мобилността трябва да подготвите Споразумение за обучение/практика. Добрата подготовка на Споразумението за обучение/практика е от ключово значение за успешното протичане на мобилността и гарантиране на признаването на периода на мобилност. В него се описват всички подробности относно планираните дейности по мобилността в чужбина (включително кредитите, които трябва да бъдат придобити и които ще бъдат признати във Вашия университет). Споразумението за обучение/практика се подписва тристранно – от Вас, от изпращащата и от приемащата институция.

Имате право да получите финансиране по време на мобилността Ви според условията на Програма “Еразъм+” и след подписавне на Договор за студентска мобилност с цел обучение/практика по програма “Еразъм+”.

Имате право да получите пълно академично признаване от изпращащата институция на приключилите дейности по време на мобилността, в съответствие със Споразумението за обучение/практика (виж Заповед № РД 19-30/26.01.2017 г. на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски” относно признаване на резултатите от  обучението/практиката на студентите по Програма “Еразъм”).

  • Ако сте студент на мобилност с цел обучение, Вашата приемаща институция ще Ви издаде Академична справка (Transcript of Records) с Вашите резултати – кредити и оценки (обикновено в рамките на пет седмици след края на Вашата мобилност). След получаването на този документ, изпращащата институция ще Ви предостави цялата информация за признаването на резултатите.
  • Ако сте студент на мобилност с цел практика, институцията, в което се извършва практиката, ще Ви издаде Сертификата за практика (Traineeship Certificate), обобщаващ извършените задачи и оценки, които са били предварително предвидени в Споразумението за практика. Вашата изпращаща институция също така ще Ви издаде Академична справка (Transcript of Records). Ако практиката не е част от учебната програма, периодът на самата практика ще бъде вписан във Вашето Дипломно приложение (Diploma Supplement) и ако желаете, в документа Европас мобилност (Europass Mobility Document). Ако сте със статут „наскоро завършил“ (recent graduate), за Вас ще бъде изключително полезно да поискате документа Европас мобилност.

Имате право да се възползвате напълно от всички възможности за обучение/практика, които предлага приемащата институция/предприятие, като същевременно уважавате нейните правила и разпоредби, и се стремите да представите отлично на всички изпити или други форми на оценяване.

Можете да поискате промени в Споразумението за обучение/практика само в изключителни случаи и в рамките на крайния срок, определен от изпращаща и приемащата институция. В този случай, трябва да потвърдите, че тези промени, са одобрени от изпращащата и приемащата институция/предприятие в рамките на период от две седмици след отправената молбата за промяна и да съхранявате копия от тяхното одобрение по електронната поща. Промени, относно удължаване на продължителността на периода на мобилността трябва да бъдат направени възможно най-рано.

Вашата приемаща институция/предприятие се задължава да се отнася с Вас по същия начин, както с техните студенти/служители, а Вие трябва да положите всички необходими усилия, за да се интегрирате в новата си среда. Не трябва да заплащате в приемащата институция такси за обучение, регистрация, полагане на изпити, достъп до лаборатории и библиотеки по време на мобилността. Независимо от това, може да бъдете таксувани с малки такси като всички местни студенти за разходи като застраховки, студентски съюзи, както и използването на различни материали.

Запазвате правото си да получавате всички национални стипендии или заеми по време на престоя си в чужбина, като сте задължени да заплатите всички студентски такси в изпращащия университет.

Вие сте поканени да вземате участие в сдружения, действащи във Вашата приемаща институция/предприятие, като например мрежи от ментори и приятели, организирани от студентски организации, като “Erasmus Student Network”.

Студентска харта “Еразъм+”