Условия

Подаването на кандидатури и провеждането на конкурси за преподавателска мобилност в програмни държави се извършват във всеки отделен факултет. Повече информация може да бъде получена от съответния факултетен координатор.

Съгласно изискванията на ЕК целта на мобилностите е преподаване или обучение, като всякакви други инициативи/участия в събития са нелегитимни. При установяване на такива случаи, участникът трябва да  възстанови отпуснатите финансови средства.

Мобилностите могат да бъдат осъществени до 30.09.2024 г. Продължителността е мин. 2 дни (без дните за път) и макс. 5 дни. При мобилност с цел преподаване се изискват мин. 8 часа лекции. Дните събота и неделя не са легитимни дни за изнасяне на лекции или за обучение, и за тях не се отпуска дневен грант. В рамките на изпратените квоти всеки преподавател/служител може да осъществи 1 мобилност с цел преподаване и 1 мобилност с цел обучение.

Финансирането ще бъде отпуснато след предоставен протокол с одобрените кандидати, изготвена заповед за командировка и сключено Финансово споразумение. Избраните кандидати ще получат дневен грант за съответната държава и грант за път. В случай, че отпуснатият грант за път не покрива направения разход, разликата е за сметка на командированото лице. Когато пътуването се осъществява със самолет, преподавателят/служителят може да закупи своя билет от агенция/фирма по свой избор. Не препоръчваме участниците да правят разходи за мобилността, без изготвена заповед за командировка и подписано Финансово споразумение.

Датите на мобилността трябва да съответстват на датите на пътуването, което се доказва с отчетни документи. При несъответствие, участникът трябва да възстанови изцяло или частично отпуснатите средства. Отчетните документи трябва да доказват пътуването до/от крайната дестинация. Тяхната липса ще се приема за неизпълнение на мобилността.

Оригиналите на протоколите (по образец) трябва да бъдат получени в отдел „Международно сътрудничество“ до 31 март 2024 г. Председателите на комисиите трябва да уведомят избраните кандидати и да ги насочат към координаторите преподавателска мобилност от отдел „МС“ за уточняване на подробностите. Всяка мобилност може да започне минимум 3 седмици след получаване на протокола. 

В случай, че до 31 март 2024 г. не е получен протокол от направената селекция, или броят на одобрените кандидати и резерви е по-малък от квотата, неусвоените мобилности ще бъдат преразпределени към други факултети. Резервните кандидати ще бъдат финансирани по реда на тяхното вписване в протокола, при наличие на финансиране, без да се провежда допълнителна селекция. При отказ от участие в мобилност, избраният преподавател/служител трябва да подпише декларация (по образец) в отдел „Международно сътрудничество“.

Цялата информация и образци на документите (заявление за кандидатстване, доклад и заповед за командировка, име и контакти на координатора преподавателска мобилност от отдел „МС“) са публикувани на сайта на програма Еразъм+ https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/staff/ka103/