Критерии за селекция

Основни критерии за избор:

  • Представено предварително съгласие от приемащия университет;
  • Нивото на владеене на езика да отговаря на нивото, посочено в двустранния договор;
  • Приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели/служители;
  • Приоритетно се одобряват кандидати, които през последните 5 години са ползвали най-много 1 мобилност или не са използвали такава;
  • Приоритетно се одобряват кандидати, които съдействат активно за организиране на преподавателската и студентската мобилност;

За мобилност с цел преподаване приоритет се дава на преподаватели:

  • когато мобилността е част от учебната програма на приемащата институция,
  • които имат разработени дисциплини на чужд език и обучават входящи Еразъм студенти;

Мобилности с цел обучение се отпускат на факултети, чиито квоти за мобилности с цел преподаване са над 10. Легитимни за участие в този вид мобилност са:

  • служители, при които мобилността е пряко свързана с повишаване на професионалната им квалификация, свързана с администрирането на програма Еразъм+;
  • факултетни координатори или контактни лица по конкретния договор.