Покана за кандидатстване

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ

ВТОРА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Академичнa годинa 2019/2020

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проектът за мобилност в партниращи държави, финансиран по Програма „Еразъм+”, предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университет-партньор по Програма „Еразъм+”.

Целта на мобилността е да бъдат изнесени лекции в конкретната област на знание, договорена с партньорския университет. Участието в научни форуми, конференции и подобни събития не е допустимо и няма да бъде финансирано.

Подробна информация относно участващите факултети, областите на знание, свободните мобилности и тяхната продължителност, финансирането, което ще бъде отпуснато на одобрените кандидати, е предоставена в таблиците с мобилностите за съответния факултет.

Всички одобрени мобилности по тази селекционна процедура трябва да бъдат осъществени в срок до 30 юни 2020 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Право на участие в мобилността имат преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, които отговарят на следните критерии:

  • да са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“;
  • нивото на владеене на езика/ците на преподаване отговаря/т на нивото, посочено в таблицата с мобилностите по факултети;
  • областта на преподаване/специалността/програмата на кандидата отговарят на параметрите, посочени в таблицата с одобрените мобилности за факултета.

Селекцията на подадените кандидатури ще бъде извършена от комисии с участието на Факултетните Еразъм координатори/декани/зам.-декани и представители на отдел „Международно сътрудничество“ при критерии за подбор, които ще откриете в Приложение 3 – Оценка.

 

Конкурсите за селекция ще се проведат на централно ниво, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси. Селекционните процедури приключват с изготвяне на протокол от проведения конкурс.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Заявление – по образец Приложение 1;
  2. План за преподаване (Teaching plan) – по образец Приложение 2;
  3. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);
  4. Pre-acceptance letter, издаден от университета, за който е подадена кандидатурата.

 

Важно: Преподаватели от факултети, за които одобрените мобилности са в рамките на 2 проекта (ФКНФ и ИФ), могат да кандидатстват за една мобилност по всеки един от двата проекта. В този случай се подават две отделни кандидатури и номерът на проекта се посочва в заявлението за кандидатстване.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“, Ректорат, стая 5,

в срок от 10 декември 2019 г. до 13 януари 2020 г.,

всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 часа.

 

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от конкурса ще бъде публикуван на уеб-сайта на програма Еразъм+ (https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su) на 21 януари 2020 г., в 17:00 часа.

В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.

Изтегли поканата в pdf формат.

 

 

За контакти

Татяна Цанева, отдел „Международно сътрудничество“

Ректорат, ет. 1, стая 15 А, тел.: 02/ 9308416