Условия

Мобилностите за следващата академична година могат да бъдат осъществени в периода 01.10.2018 г. – 30.09.2019 г.

Всеки преподавател/служител има право да осъществи 1 (една) мобилност с цел преподаване и 1 (една) мобилност с цел обучение в рамките на една бюджетна академична година.

Легитимният период на мобилностите е минимум 2 дни, максимум 5 дни, без дните за път; при мобилност с цел преподаване задължително се изискват минимум 8 часа лекции. При 5-дневна мобилност е препоръчително тя да започне в неделя и да приключи в събота, като напомняме, че неделята не се счита за легитимен ден за четене на лекции или за обучение (т.е. за ден неделя не може да се получи дневен грант).

Финансиране на преподавателска мобилност ще бъде отпускано на база предоставен протокол с одобрените кандидати от съответния факултет (краен срок за получаване на протоколите: 31 януари 2019 г.), изготвена заповед за командировка и сключено Финансово споразумение (не по-късно от 01 юни 2019 г.).

Желателно е преди кандидатстване за финансиране на мобилността, преподавателят/служителят да е осъществил личен контакт с приемащия университет и да е получил уверение, че има възможност да бъде приет.

Финансиране на мобилностите: 1) дневен грант, определен от ЕК за съответната държава (отпуска се само за дните на престоя, без дните за път) и 2) транспортен грант, съгласно онлайн калкулатора за изчисляване на разстоянието, достъпен на интернет страницата на Европейската комисия (“разстояние” е дистанцията между мястото на тръгване и мястото на пристигане).

В случай, че отпуснатият грант за транспорт не покрива изцяло направения разход,  разликата се покрива от командированото лице. Това обстоятелство трябва да бъде вписано изрично в заповедта за командировка.

Когато пътуването се осъществява със самолет, билетът трябва да бъде закупен от доставчика, с който СУ има сключен договор за предоставяне на транспортни услуги, към момента на закупуване на билета (Заповед на Ректора РД 19-628 от 30.10.2014 г.).

Всички преподаватели/служители, осъществили мобилност, са длъжни да се отчетат по начина и в сроковете, вписани във Финансовото споразумение.

ВАЖНО: Целта на мобилността трябва да е само преподаване или обучение, т.е. всякакви други инициативи/участия в международни събития са нелегитимни и при установяване на такива случаи, одобреният кандидат трябва да възстанови отпуснатите финансови средства. Мобилността с цел обучение подкрепя професионалното развитие на преподавателския и административния персонал, под формата на дейности за обучение в чужбина (с изключение на участие в конференции) и обмяна на опит на работното място, периоди на наблюдение/обучение в партньорската организация.

Началната и крайната дата на мобилността до съответната дестинация, вписани във Финансовото споразумение, трябва да съответстват на датите на пътуването, което се доказва с отчетните документи. В случай, че се установи несъответствие, преподавателят/служителят подлежи на частично или пълно възстановяване на отпуснатите средства.

Отчетните документи за направените транспортни разходи, трябва да включват и тези за вътрешния транспорт до крайната точка (напр. – за осъществяване на мобилност в Университета в Гент ще се изискват бордни карти от пътуване със самолет до Брюксел и билети за вътрешен транспорт Брюксел – Гент – Брюксел). Липсата на документи за осъществен транспорт до крайната дестинация, съгласно началната и крайната дата, ще се приема за неизпълнение на мобилността.

В случай на отказ от участие в мобилност с цел преподаване или обучение на вече избран преподавател/слюжител, лицето трябва да подпише декларация за отказ (по образец) в отдел “Международна дейност и протокол”. Неговото място ще бъде заето от преподавател/служител, избран за резерва по реда на вписване в протокола от селекцията.