Условия

Подаването на кандидатури и провеждането на конкурси за преподавателска мобилност в програмни държави се извършват във всеки отделен факултет. Повече информация може да бъде получена от съответния факултетен координатор.

Мобилностите могат да бъдат осъществени до 30-ти септември. Продължителността е мин. 2 дни (без дните за път) и макс. 5 дни. При мобилност с цел преподаване се изискват мин. 8 часа лекции. Ден неделя не е легитимен ден за изнасяне на лекции или за обучение и не се отпуска дневен грант. В рамките на изпратените квоти всеки преподавател/служител може да осъществи 1 мобилност с цел преподаване и 1 мобилност с цел обучение.

За мобилност с цел обучение препоръчваме да се избират служители, при които мобилността е пряко свързана с повишаване на професионалната им квалификация, свързана с администрирането на програма Еразъм+.

Финансирането ще бъде отпуснато след предоставен протокол с одобрените кандидати, изготвена заповед за командировка и сключено Финансово споразумение. Избраните кандидати ще получат дневен грант за съответната държава и грант за път. В случай, че отпуснатият грант за път не покрива направения разход, разликата е за сметка на командированото лице. Когато пътуването се осъществява със самолет, билетът трябва да бъде закупен от агенцията, с която СУ има сключен договор за предоставяне на транспортни услуги, към момента на закупуване на билета (Заповед на ректора РД 19-628 от 30.10.2014 г.). Не препоръчваме участниците да правят разходи за мобилността, без изготвена заповед за командировка и подписано Финансово споразумение.

Началната и крайната дата на мобилността трябва да съответстват на датите на пътуването, което се доказва с отчетни документи. При несъответствие, участникът трябва да възстанови изцяло или частично отпуснатите средства. Отчетните документи трябва да доказват пътуването до/от крайната дестинация. Тяхната липса ще се приема за неизпълнение на мобилността.

Всяка мобилност може да започне мин. 2 седмици след получаване на протокола.

При отказ от участие в мобилност, избраният преподавател/служител трябва да подпише декларация (по образец) в отдел „Международно сътрудничество“.

След получаване на протокола от селекцията, г-жа Ирена Атанасова и г-н Цветан Богданов от отдел „Международно сътрудничество“ ще се свържат с избраните преподаватели и служители, за уточняване на подробностите по осъществяване на мобилността.