Условия

Подаването на кандидатури и провеждането на конкурси за преподавателска мобилност в програмни държави се извършват във всеки отделен факултет. Повече информация може да бъде получена от съответния факултетен координатор.

Мобилностите могат да бъдат осъществени в периода 01.10.2019 – 30.09.2020 г.

Продължителността на мобилностите е минимум 2 дни (без дните за път), максимум 5 дни. При мобилност с цел преподаване се изискват минимум 8 часа лекции.

Препоръчваме преподавателите/служителите да осъществят мобилност с продължителност от 5 дни, включително дните за път. В този случай те ще получат дневен грант за тези 5 дни.

Ако преподавателите/служителите желаят продължителността на мобилността да е 7 дни, те ще получат дневен грант за 5 дни, а 2-та дни за път ще бъдат за тяхна сметка.

И в двата случая неделята не се счита като легитимен ден за четене на лекции или за обучение и не се отпуска дневен грант.

Всеки преподавател/служител има право да осъществи 1 (една) мобилност с цел преподаване и 1 (една) мобилност с цел обучение в рамките на 1 академична година.

Финансирането ще бъде отпускано на база предоставен протокол с одобрените кандидати от съответния факултет, изготвена заповед за командировка и сключено Финансово споразумение.

Избраните кандидати ще получат 1) дневен грант, определен от ЕК за съответната държава и 2) грант за транспорт, съгласно он-лайн калкулатора за изчисляване на разстоянието, достъпен на интернет страницата на Европейската комисия (дневни и пътни грантове). В случай, че отпуснатият грант за транспорт не покрива изцяло направения разход,  разликата се покрива от командированото лице.

Когато пътуването се осъществява със самолет, билетът трябва да бъде закупен от доставчика, с който СУ има сключен договор за предоставяне на транспортни услуги, към момента на закупуване на билета  (Заповед на Ректора РД 19-628 от 30.10.2014 г.).

ВАЖНО: Целта на мобилността трябва да е само преподаване или обучение, т.е. всякакви други инициативи/участия в международни събития са нелегитимни и при установяване на такива случаи, одобреният кандидат трябва да възстанови отпуснатите финансови средства. Мобилността с цел обучение подкрепя професионалното развитие на преподавателския и административния персонал, под формата на дейности за обучение в чужбина (с изключение на участие в конференции) и обмяна на опит на работното място, периоди на наблюдение/обучение в партньорската организация.

Началната и крайната дата на мобилността до съответната дестинация, вписани във Финансовото споразумение, трябва да съответстват на датите на пътуването, което се доказва с отчетните документи. В случай, че се установи несъответствие, преподавателят/служителят подлежи на частично или пълно възстановяване на отпуснатите средства.

Отчетните документи за направените транспортни разходи, трябва да включват и тези за вътрешния транспорт до крайната точка (напр. – за осъществяване на мобилност в Университета в Гент ще се изискват бордни карти от пътуване със самолет до Брюксел и билети за вътрешен транспорт Брюксел – Гент – Брюксел). Липсата на документи за осъществен транспорт до крайната дестинация, съгласно началната и крайната дата, ще се приема за неизпълнение на мобилността.

В случай на отказ от участие в мобилност с цел преподаване или обучение на вече избран преподавател/служител, той/тя трябва да подпише декларация за отказ (по образец) в отдел „Международно сътрудничество“.