Критерии за селекция

Критерии за селекция на кандидатите:

  • Нивото на владеене на езика да отговаря на нивото, посочено в двустранния договор;
  • Представено предварително съгласие от приемащия университет;
  • Приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели/служители;
  • Приоритетно се одобряват кандидати, които през последните 5 години са ползвали най-много 1 мобилност или не са използвали такава;
  • Приоритетно се одобряват кандидати, които съдействат активно за организиране на преподавателската и студентската мобилност;
  • За мобилност с цел преподаване приоритет се дава на преподаватели:
    – когато мобилността е част от учебната програма на приемащата институция,
    – които имат разработени дисциплини на чужд език и обучават входящи Еразъм студенти.