Критерии за селекция

Критерии за селекция на кандидатите:

  • Кандидатът трябва да е преподавател/служител в Софийския университет;
  • Нивото на владеене на езика да отговаря на нивото, посочено в двустранния Еразъм договор;
  • Приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели/служители;
  • Приоритетно се одобряват преподаватели/служители, които през последните 5 (пет) години са ползвали най-много 1 (една) мобилност или не са използвали такава;
  • Приоритетно се одобряват преподаватели/служители, които съдействат активно за организиране на изходящата студентска мобилност и за организиране обучението и престоя на входящи Еразъм студенти и преподаватели;
  • За мобилност с цел преподаване приоритет се дава на преподаватели: 1) когато мобилността им е съществена част от учебната програма на приемащата институция, 2) които имат разработени дисциплини на чужд език и обучават чуждестранни Еразъм студенти;
  • За мобилност с цел обучение, приоритетно се одобряват преподаватели/служители, при които заявената мобилност е пряко свързана с повишаване на тяхната професионална квалификация и умения, за изпълнение на задълженията им в СУ.