Мобилности между програмни и партниращи страни

СУ “Св. Климент Охридски” подписа договор № 2017-1-BG01-KA107-036050 по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонала в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академичните 2017/2019 г. с Центъра за развитие на човешките ресурси. Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 78 студентски и 94 преподавателски мобилности, с общ бюджет 507 140 евро. Мобилностите са предвидени по договори на 9 факултета от СУ (БФ, ФФ, ФКНФ, ФМИ, ФСлФ, ГГФ, ИФ, СтФ и ЮФ) с 27 университети-партньори от 19 държави извън Европейския съюз.

Подробна информация е изпратена до факултетните Еразъм координатори на горепосочените факултети и ще бъде публикувана скоро на сайта на Програма “Еразъм+” на СУ.