Факултетни Еразъм координатори

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Траяна Недева, nedeva@biofac.uni-sofia.bg

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Андриан Александров, andrian.aleksandrov@theo.uni-sofia.bg

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Биляна Борисова, billiana@gea.uni-sofia.bg

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
гл. ас. Виолета Коцева-Попова, vkkoceva@uni-sofia.bg

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Марселен Йовоган, myovogan@feb.uni-sofia.bg
за административни въпроси: г-жа Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
доц. Мануела Манлихерова, m.manliherova@uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
проф. Яна Андреева, jandreeva@uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
проф. Мария Нишева, marian@fmi.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
проф. Розалина Енгелс, r.engels@fppse.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
доц. Росица Симеонова, r.simeonova@fp.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
проф. Амелия Личева, licheva@slav.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
проф. дхн Тодор Дудев, t.dudev@chem.uni-sofia.bg

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
проф. дфзн Мирослав Абрашев, mvabr@phys.uni-sofia.bg

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Борис Попиванов, bpopivanov@phls.uni-sofia.bg

  • Катедра Библиотечно-информационни науки – доц. Илко Пенелов, ipenelov@phls.uni-sofia.bg
  • Катедра Психология – доц. Даниел Петров, daniellp@phls.uni-sofia.bg
  • Катедра Политология – гл. ас. Борис Костов, bkkostov@phls.uni-sofia.bg
  • Катедра История и теория на културата – гл. ас. Вяра Калфина, kalfina@phls.uni-sofia.bg
  • Катедра Социология – гл. ас. Антоанета Гетова
  • Катедра Философия – ас. Велислава Тодорова, vttodorova@uni-sofia.bg
  • Катедра Европеистика – гл. ас. Даниела Дечева, daniela.decheva@gmail.com
  • Катедра Публична администрация – доц. Албена Танева, taneva@phls.uni-sofia.bg

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Мартин Белов, mbelov@uni-sofia.bg