Факултетни Еразъм координатори

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Траяна Недева, nedeva@biofac.uni-sofia.bg

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Андриан Александров, andrian.aleksandrov@theo.uni-sofia.bg

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Биляна Борисова, billiana@gea.uni-sofia.bg

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Виолета Коцева-Попова, vkkoceva@uni-sofia.bg

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Марселен Йовоган, myovogan@feb.uni-sofia.bg
за административни въпроси: г-жа Боряна Райнова, boryana@feb.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
доц. Дияна Петкова, dijanapp@uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
проф. Яна Андреева, jandreeva@uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
проф. Мария Нишева, marian@fmi.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
проф. Розалина Енгелс, r.engels@fppse.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
доц. Росица Симеонова, r.simeonova@fp.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
проф. Амелия Личева, licheva@slav.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
проф. дхн Тодор Дудев, t.dudev@chem.uni-sofia.bg

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
проф. дфзн Мирослав Абрашев, mvabr@phys.uni-sofia.bg

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Борис Попиванов, bpopivanov@phls.uni-sofia.bg

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Мартин Белов, mbelov@uni-sofia.bg