Факултетни Еразъм координатори

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. д-р Траяна Недева, nedeva@biofac.uni-sofia.bg

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. д-р Андриан Александров, andrian.aleksandrov@theo.uni-sofia.bg

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Никола Ботушаров, botnd@gea.uni-sofia.bg

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. д-р Мира Маркова, miram@uni-sofia.bg

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. д-р Марселен Йовоган, myovogan@feb.uni-sofia.bg
за административни въпроси: г-жа Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
проф. Теодора Петрова, t.petrova@uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
проф. Яна Андреева, y.andreeva@uni-sofia.bg

(приемно време на координаторите по ЕРАЗЪМ+ във ФКНФ: тук)

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
проф. Мария Нишева, marian@fmi.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
доц. д-р Розалина Енгелс, r.engels@fppse.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
доц. д-р Росица Симеонова, r.simeonova@fp.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
проф. д-р Амелия Личева, licheva@slav.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
проф. дхн Тодор Дудев, t.dudev@chem.uni-sofia.bg

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
проф. дфзн Мирослав Абрашев, mvabr@phys.uni-sofia.bg

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
проф. дпн Соня Карабельова, karabeluov@phls.uni-sofia.bg

  • Катедра Библиотечно-информационни науки, доц. д-р Илко Пенелов, ipenelov@phls.uni-sofia.bg
  • Катедра Психология, гл.ас. д-р Даниел Петров, daniellp@phls.uni-sofia.bg
  • Катедра Политология, гл.ас. д-р Борис Костов, bkkostov@phls.uni-sofia.bg
  • Катедра История и теория на културата, гл. ас. д-р Вяра Калфина, kalfina@phls.uni-sofia.bg
  • Катедра Социология, гл. ас. д-р Момчил Христов
  • Катедра Философия, гл. ас. д-р Дарин Дросев, drossev@phls.uni-sofia.bg
  • Катедра Европеистика, гл. ас. д-р Даниела Дечева
  • Катедра Публична администрация, доц. д-р Албена Танева, taneva@phls.uni-sofia.bg

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. д-р Мартин Белов, mbelov@uni-sofia.bg