Факултетни Еразъм координатори

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. д-р Мира Маркова, mira_markova@hotmail.com

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
проф. дпн Соня Карабельова, sonyakarabeliova@gmail.com, karabeluov@phls.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
доц. Яна Андреева, yanaandreeva@abv.bg

 • Англицистика и Американистика, гл. ас. Емилия Славова, eslavova@gmail.com
 • Испанска филология, доц. Петър Моллов, pmollov@abv.bg
 • Португалска филология, доц. Яна Ардреева, yanaandreeva@abv.bg
 • Немска филология, гл. ас. Иван Попов, 09.ivan@gmail.com
 • Скандинавистика, гл. ас. Евгения Тетимова, evgenia_tetimova@abv.bg
 • Румънска филология, доц. Даниела Стоянова, stoyanova.daniela33@gmail.com
 • Новогръцка филология, доц. Драгомира Вълчева, dragomiraval@gmail.com
 • Унгарска филология, доц. Ина Вишоградска, inabanv@yahoo.com
 • Френска филология, гл. ас. Вълчан Вълчанов, valtchant@yahoo.com
 • Италианска филология, гл. ас. Невена Бояджиева, neda_stb@yahoo.com
 • Класическа филология, доц. Невена Панова, nevenapan@gmail.com
 • Кореистика, ас. Мирослава Забуртова, mzaburtova@hotmail.com
 • всички специалности в ЦИЕК, гл. ас. Христина Чобанова-Ангелова, tchobanova@mail.com

(приемно време на координаторите по ЕРАЗЪМ+ във ФКНФ: тук)

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
проф. д-р Амелия Личева, licheva@yahoo.com

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
гл. ас. д-р Мартин Белов, martinbelov@yahoo.com

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, schkostova@abv.bg

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
доц. д-р Розалина Енгелс, rozalinae@yahoo.com

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
доц. д-р Ефрем Ефремов, efremov@mail.orbitel.bg

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. д-р Ивайло Найденов, naydenov@theo.uni-sofia.bg

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. д-р Соня Георгиева Вътева, soniavateva@gmail.com
за административни въпроси: г-жа Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
доц. Мая Стоянова, stoyanova@fmi.uni-sofia.bg

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
проф. Валентин Попов, vpopov@phys.uni-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
доц. д-р Ивайла Панчева, ipancheva@chem.uni-sofia.bgahip@chem.uni-sofia.bg

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. д-р Траяна Недева, nedeva@biofac.uni-sofia.bg 

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. Никола Ботушаров, botnd@gea.uni-sofia.bg