Свободни места за студентска мобилност между програмни и партниращи страни

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява свободни места за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ в страни извън ЕС по одобрен Проект № 2017-1-BG01-KA107-036050 – „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академични години 2017 – 2019 г.

Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 78 студентски и 94 преподавателски мобилности, с общ бюджет 507 140 евро. Мобилностите са предвидени по договори на 9 факултета от СУ (Биологически факултет, Философски факултет, Факултет по класически и нови филологии, Факултет по математика и информатика, Факултет по славянски филологии, Геолого-географски факултет, Исторически факултет, Стопански факултет и Юридически факултет) с 27 университети-партньори от 19 държави извън Европейския съюз.

По-подробна информация може да намерите тук.

За допълнителна информация, моля да се обърнете към отдел „Международно сътрудничество“.

You may also like...