Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за учебната 2017/2018 г.

Кандидатстването и изборът на студенти и докторанти през 2017 г. ще се извърши чрез електронната платформа http://erasmus.uni-sofia.bg (бутон „Регистрирай се сега“). За достъп до системата студентът / докторантът вписва потребителското си име и парола, които ползва от СУСИ.

Системата ще бъде отворена на 22 февруари 2017 г. и ще бъде затворена автоматично на 06 март 2017 г. в 12.00 ч.

Общата информационна среща за студенти/докторанти за разясняване на програма „Еразъм+“ ще се състои на 22 февруари 2017 г., сряда, 14:00 – 17:00 ч. в Аула Магна, Ректорат.

 

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ: 

  1. Кандидатите трябва да са студенти или докторанти, които към момента на кандидатстване, са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.
  2. Към момента на кандидатстване за мобилност с цел обучение студентите в ОКС „Бакалавър“ трябва да имат успешно завършени минимум два семестъра от следването си. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+.
  3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет, съгласно споразумението с приемащия университет.
  4. Да отговарят на изискването – всеки кандидат има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС – бакалавър, магистър, докторант. За специалности, завършващи с присъждане на магистърска степен (напр. Право и Медицина) е допустима мобилност с обща продължителност до 24 месеца. Продължителността на мобилността зависи и от срока, посочен в споразумението с приемащия университет.
  5. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри (през месец февруари 2017 г.) се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и/или успеха от докторантските минимуми.

Важно!

  1. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма Еразъм+.
  2. Студентите и докторантите, които желаят да участват в програма Еразъм+, трябва да имат студентски права към момента на кандидатстване и за цялостния период на мобилността през академичната 2017-2018 г.
  3. При кандидатстване в онлайн системата студентите/докторантите са длъжни да прикачат 4 задължителни документа (автобиография, уверение за успех, документ за език и декларация за предишно участие), както и всички други изискуеми от факултета/катедрата документи.

 

Договорите по факултети за учебната 2017/2018 г. може да видите тук.

 

Индивидуални грантове (в евро) за студентска мобилност с цел обучение за академичната 2017-2018 година

Приемаща държава месечна ставка

(в евро)

Група 1

Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия 500
Група 2

 

Белгия,  Чехия,  Германия,  Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург,  Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция 500
Група 3

 

Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония 450

You may also like...