Обща информация

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е най-големият университет в България и неговата роля в областта на интернационализацията на висшето образование е изключително важна.

Университетът установява и поддържа партньорски взаимоотношения от взаимен интерес с престижни университети в целия свят. Като институция на висшето образование, приоритетно място в нейната дейност заема обменът на интелектуални ресурси, не само на национално, но и на международно ниво. Чрез запознаване с чуждестранни модели на обучение и научно-изследователска дейност и интегрирането им в българските академични традиции, Софийският университет се превръща не само в конкурентноспособно, но и високо уважавано средище на знанието и науката.

В рамките на сключените Споразумения за разбирателство се осъществяват интензивен обмен на студенти и преподаватели, международни прояви и участие в съвместни проекти. Ежегодно университетът се посещава от голям брой чужди преподаватели в рамките на двустранните договори, студенти, участници в международни събития, посланици, делегации от университети-партньори и други институции.

СУ „Св. Климент Охридски“ е участвал в множество международни проекти в рамките на Програмата за учене през целия живот на ЕС – Еразмус Мундус, ЦЕПУС, Леонардо да Винчи, Темпус и други.

СУ е водещ университет в България в изпълнение на програма „Еразъм+“. Университетът изпраща ежегодно около 300 студента за обучение или практика в чужбина и приема около 200 пристигащи чуждестранни студенти.

 

Еразъм харта на СУ “Св. Климент Охридски”: 67256-LA-1-2014-1-BG-E4AKA1-ECHE

ID Code: BG SOFIA06