Програма Еразъм+

Декларация за политиката по Програма „Еразъм“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се ангажира да подкрепя напълно процесите на модернизация и интернационализация на Европейското пространство за образование през периода 2021 – 2027 г., в съответствие с Хартата за висше образование „Еразъм“. Убедени сме, че висшето образование има значителен интелектуален, културен и икономически принос за развитието на обществата по целия свят. Софийският университет ще предприеме подходящи мерки, с които да допринесе за насърчаване на високите постижения в областта на преподаването, образованието и научните изследвания.

Декларацията за политиката по Програма „Еразъм“ определя рамката на процесите по модернизация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през периода 2021 – 2027 г. Декларацията се основава на институционалната Стратегия за интернационализация и отразява ангажимента на Университета към осъществяване на инициативата за изграждане на Европейското пространство за образование.

Софийският университет участва в програма „Еразъм“ от 1999 г. и като се позовава на отличните резултати, постигнати до момента, изразява волята на цялата академична общност за активно включване в дейностите по Програмата през периода 2021 – 2027 година, и потвърждава ангажимента си за спазване принципите на Хартата за висше образование „Еразъм“.

Нашето активно участие в програма „Еразъм“ през 2021 – 2027 г. ще допринесе за постигане на стратегическата цел да се превърнем в международно признат изследователски университет с престижно място в международните класации, член на важни университетски мрежи, алианси на познанията и научни инфраструктури и партньор на водещи университети от цял свят; в притегателно място, където местни и чуждестранни преподаватели, изследователи и студенти придобиват глобални компетенции и умения да работят, учат и комуникират ефективно в мултикултурна и многоезикова среда. Активното ни участие в обмен по програма „Еразъм“ с партньори от и извън Европейския съюз значително ще допринесе за повишаване качеството на преподаването, обучението и научните изследвания.

ID Code: BG SOFIA06

Еразъм харта на СУ “Св. Климент Охридски” 2014-2020: 67256-LA-1-2014-1-BG-E4AKA1-ECHE